Wygraj szkolenie z SEAT-em!

24-04-2019 13:56

Mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na szkolenie z techniki jazdy Seat Pro-Moto Academy w Moto Park Kraków. Aby je zdobyć zamieść na naszym profilu na Facebooku w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie swojego Seat-a, oznacz osobę, którą chciałabyś/chciałbyś zabrać na kurs i krótko napisz dlaczego. My nagrodzimy dwa najbardziej kreatywne komentarze! Na zgłoszenia czekamy do 6 maja. Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU

§1. 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia Konkursu organizowanego pod nazwą „Bezpieczna jazda z SEAT-em” na profilu (podstronie) SEAT PRO-MOTO na portalu społecznościowym Faceboook.com, pod adresem internetowym https://www.facebook.com/seatpromoto/ (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest spółka „JKK MOTO” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-541), przy ul. Rzepakowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123885, posługująca się numerem NIP: 9542370169 oraz numerem REGON: 277486798 (dalej „Organizator”).

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

5. Konkurs jest przeprowadzany wyłącznie przez Organizatora i na jego zlecenie, jego organizacja nie jest sponsorowana ani popierana przez serwis społecznościowy Facebook.com ani związana z jego działalnością, nadto serwis społecznościowy Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu oraz roszczenia z nim związane, które należy kierować wyłącznie do jego Organizatora. Serwis społecznościowy Facebook.com jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika w związku z realizacją i uczestnictwem w Konkursie.

6. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

a) „Profil Organizatora” – oznacza profil (podstronę) Organizatora pod nazwą „SEAT PRO-MOTO” na portalu społecznościowym Facebook.com, pod adresem internetowym https://www.facebook.com/seatpromoto/;

b) „Serwis” – oznacza serwis społecznościowy Facebook, na którym znajduje się Profil Organizatora, który organizuje Konkurs;

c) „Profil” – oznacza prywatne konto w Serwisie, utworzone zgodnie z regulaminem Serwisu.

7. Konkurs jest organizowany wyłącznie za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu Profilu Organizatora.

§2.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie opisane poniżej warunki:

a) posiada  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych i ukończyła 21 rok życia;

b) posiada konto w Serwisie, a jej dane zawarte w Profilu, są prawdziwe i udostępnione zgodnie z regulaminem Serwisu;

c) posiada tytuł prawny do pojazdu marki SEAT;

d) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;

e) wykonała Zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń lub podania określonych danych. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do usunięcia z Profilu Organizatora zdjęcia wykonanego w ramach Zadania konkursowego oraz odmowy przyznania Nagrody albo wygaśnięcia ewentualnego prawa do przyznanej Nagrody.

§3. 

Zasady i przebieg Konkursu

1. W ramach przeprowadzanego Konkursu zadaniem Uczestników Konkursu jest zrealizowanie Zadania konkursowego polegającego na wykonaniu zdjęcia, którego elementem jest samochód marki SEAT do którego Uczestnikowi Konkursu przysługuje tytuł prawny i opublikowaniu wykonanego zdjęcia pod postem konkursowym na osi czasu Profilu Organizatora. Uczestnik Konkursu w komentarzu musi także oznaczyć osobę, z którą chciałby odbyć szkolenie, które jest nagrodą w niniejszym Konkursie oraz uargumentować swój wybór.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 24.04.2019 i trwa do dnia 06.05.2019 do godz. 24:00.

3. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, która dopełniła czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej w terminie, o którym mowa w ust. 2, spełniająca jednocześnie warunki uczestnictwa, o których mowa w § 2 Regulaminu (dalej: „Uczestnik Konkursu”). Za datę przyjęcia zgłoszenia udziału Uczestnika Konkursu w Konkursie uznaje się moment opublikowania przez Uczestnika Konkursu zdjęcia pod postem konkursowym na osi czasu Profilu Organizatora, w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, regulaminu Serwisu i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4. Uczestnik Konkursu może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie jedno zdjęcie. Jeżeli Uczestnik Konkursu doda więcej niż jedno zdjęcie na Profilu Organizatora, w takim wypadku za zgłoszone do Konkursu będzie uznawane wyłącznie pierwsze z zamieszczonych przez Uczestnika Konkursu zdjęć.

5. Zakazane jest:

a) zgłaszanie do udziału w Konkursie zdjęcia, co do którego Uczestnikowi Konkursu nie przysługują autorskie prawa majątkowe lub naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste lub prawo do wizerunku;

b) zamieszczanie na Profilu Organizatora zdjęcia, przedstawiającego treści naruszające dobre obyczaje, treści o charakterze obraźliwym, kompromitującym, a także sprzeczne z prawem lub z  postanowieniami regulaminu Serwisu;

c) spamowanie Profilu Organizatora;

d) podejmowanie przez Uczestników Konkursu wszelkich form nieuczciwej rywalizacji, mających na celu sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub regulaminu Serwisu zwiększenie swoich szans na wygraną w Konkursie.

6. Naruszenie którejkolwiek z zasad Konkursu, o których mowa w ust. 5 powyżej, skutkuje usunięciem zdjęcia z Profilu Organizatora, dyskwalifikacją Uczestnika Konkursu i utratą przez niego prawa do odbioru Nagrody.

7. Zwycięzcami Konkursu zostaje dwóch Uczestnik Konkursu, (dalej: „Zwycięzca Konkursu”), którzy zdaniem Komisji Konkursowej w składzie:

a) Anita Tyralik

b) Dominik Rożej

c) Jakub Rusek

opublikuje najbardziej kreatywny komentarz i zdjęcie.

8. Wynik konkursu, o którym mowa w ust. 7 powyżej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 15.05.2019 do godz. 18:00 na Profilu Organizatora poprzez wskazanie nazwy Profili, których użytkownikom została przyznana Nagroda (Zwycięzcy Konkursu), na stronie internetowej  https://www.facebook.com/seatpromoto/.

10. Organizator skontaktuje się w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu ze Zwycięzcami Konkursu w formie wiadomości wysłanej za pośrednictwem Serwisu w celu ustalenia terminu i sposobu odbioru Nagrody.

11. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody oraz obliczenia wysokości i rozliczenia Nagrody dodatkowej, którymi są: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej (e-mail) i numer telefonu kontaktowego. Brak odpowiedzi Zwycięzcy Konkursu na wiadomość w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania będzie oznaczało rezygnację Zwycięzcy Konkursu z prawa do przyznanej Nagrody.

§4. 

Nagrody i zasady ich przyznawania

1.      Nagrodą za wygraną w Konkursie jest szkolenie z technik bezpiecznej jazdy własnym pojazdem marki SEAT na torze Moto Park Kraków w wyznaczonym przez Organizatora terminie (dalej: „Nagroda”). W skład szkolenia wchodzi:

 •Wykład teoretyczny – multimedialne wprowadzenie do szkolenia, omówienie teoretycznych aspektów techniki jazdy;

•Ustawienie optymalnej pozycji kierowcy za kierownicą; 

•Ćwiczenie pracy rąk na kierownicy, skręt typu manewrowego;

•Ćwiczenie pracy rąk na kierownicy, skręt  typu awaryjnego;

•Nauka odpowiedniej techniki pokonywania zakrętów z wykorzystaniem przeniesienia środka ciężkości pojazdu (na płycie poślizgowej „S”);

•Hamowanie awaryjne na wprost na nawierzchni śliskiej;

•Hamowanie awaryjne w zakręcie na płycie poślizgowej w kształcie półokręgu;

•Hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkody na płycie poślizgowej z wykorzystaniem kurtyn wodnych;

•Symulator dachowania

2. Nagrodą dodatkową za wygraną w Konkursie jest nagroda pieniężna, której wysokość uzależniona jest od wartości Nagrody i zostanie skalkulowana jako 10% wartości Nagrody oraz 10% wartości Nagrody dodatkowej (dalej: „Nagroda dodatkowa”). Nagroda dodatkowa zostaje przyznana razem z Nagrodą w celu zapłaty przez Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Nagroda dodatkowa nie zostanie wypłacona Zwycięzcy Konkursu, a przeznaczona w całości na zapłatę przez Organizatora podatku z tytułu wygranej w Konkursie. Nagroda i Nagroda dodatkowa zostanie przekazana wyłącznie Uczestnikowi Konkursu, któremu Organizator przyznał Nagrodę (Zwycięzcy Konkursu).

4. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia Nagrody i Nagrody dodatkowej. Zwycięzcy Konkursu nie maja prawa do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia tylko jednej z Nagród i przyjęciu drugiej Nagrody.

6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przydatność otrzymanej przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody lub Nagrody dodatkowej.

§5. 

Dane osobowe Uczestników Konkursu

1. Opublikowanie zdjęcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu w sposób w nim wskazany, stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu, którymi są nazwa Profilu oraz dane o których mowa w § 3 ust. 11 niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w sposób i w celach opisanych szczegółowo w niniejszym paragrafie.

2. Administratorem  danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej: „RODO”) jest Organizator. Z Organizatorem można skontaktować się drogą elektroniczną poprzez Profil Organizatora.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w następujących celach:

a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu na podstawie zgody Uczestnika Konkursu – przez czas trwania Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO,

b) realizacji zobowiązań związanych z rozstrzygnięciem Konkursu – do czasu przedawnienia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 b w zw. z art. 6 ust. 1 c RODO,

c) ogłoszenia wyników Konkursu na podstawie zgody Uczestnika Konkursu – do czasu jej wycofania na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO,

d) wykonywania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych związanych z wydaniem Nagrody, w tym zobowiązań podatkowych – przez czas wykonania obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO lub przez czas w którym przepisy nakazują Organizatorowi przechowywać dane (np. podatkowe) na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO lub przez czas w którym Organizator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO,

e) rozpatrywania reklamacji lub obrony przed roszczeniami – do czas przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.

4. Kategoriami odbiorców danych osobowych Uczestnika Konkursu są: podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Organizatora, uczestniczące w wykonywaniu przez Organizatora czynności oraz inni administratorzy danych przetwarzających dane we własnym imieniu, którym przekazanie danych konieczne jest dla wykonania określonej czynności, np. podmioty prowadzące działalność płatniczą – w celu wydania nagrody Uczestnikowi Konkursu i Serwis, na którym znajduje się Profil Organizatora.

5. Organizator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania.

6. Uczestnik Konkursu, w związku z przetwarzaniem przez Organizatora Jego danych osobowych, ma prawo: sprostowania danych, usunięcia bezpodstawnie przetwarzanych danych, ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do przetwarzanych danych i otrzymania ich kopii (w zakresie technicznie możliwym) oraz przeniesienia danych do innego administratora.

7. Uczestnik Konkursu ma prawo złożenia skargi na czynności przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia udzielonych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Organizatora do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku przyznania Nagrody brak wskazania danych niezbędnych do jej przekazania uniemożliwi jej odbiór. 

§6. 

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy Konkursu mogą składać na piśmie w siedzibie Organizatora lub przesłać listem poleconym na adres Organizatora wraz z dopiskiem: Reklamacja dotycząca Konkursu pod nazwą „Bezpieczna jazda z SEAT-em”, w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji, a w przypadku rozstrzygnięcia Konkursu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Uczestników Konkursu o wynikach Konkursu. O zachowaniu terminu na złożenie reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub stempla potwierdzającego złożenie reklamacji w siedzibie Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji (uzasadnienie reklamacji).

2. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika Konkursu o uzupełnienie informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Uczestnika Konkursu informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

3. Reklamacje złożone po upływie przewidzianego terminu, lub których braków nie uzupełniono zgodnie z treścią ust. 2 powyżej, nie będą rozpatrywane.

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich wpływu do siedziby Organizatora.

5. O rozpatrzeniu reklamacji i podjętych rozstrzygnięciach Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację w formie pisemnej. 

§7. 

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: (i) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, (ii) nie doręczenie Uczestnikowi Konkursu Nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika Konkursu danych adresowych lub błędnym ich podaniem; (iii) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także jego odwołania.