Wyskocz z Aroną na Katowice!

07-03-2018 10:10

Wyskocz z Aroną na Katowice! Poznaj najnowszego crossovera w nietypowy sposób podczas naszej imprezy.

Proste zasady udziału:

- Zgłoś się z przyjacielem do gry (oznacz go w komentarzu)

- Startujemy 17 marca (sobota) w salonie PRO-MOTO

- Wsiądź do Arony i podejmij wyzwanie

Czekamy na 20 par chętnych do zabawy.

Do wygrania atrakcyjne nagrody – weekend w SPA dla 2 osób i vouchery do FlySpot Katowice!

Musicie spełnić tylko dwa warunki uczestnictwa w grze – wiek min. 25 lat i ważne prawo jazdy od min. 2 lat. 


REGULAMIN KONKURSU

                                                                             §1.

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia Konkursu (Gry Miejskiej) organizowanego pod nazwą „Wyskocz z Aroną na Katowice” oraz zasady selekcji uczestników wspomnianego Konkursu na profilu (podstronie) SEAT PRO-MOTO na portalu społecznościowym Faceboook.com, pod adresem internetowym www.facebook.com/seatpromoto (dalej: „Konkurs”).

2.      Organizatorem Konkursu jest spółka „JKK MOTO” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Rzepakowej 6 (40-541)  Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 123885 o kapitale zakładowym: 119.000,00 zł, posługująca się numerem NIP: 9542370169 oraz numerem REGON: 277486798 (dalej „Organizator”).

3.      Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  pod  adresem http://www.promoto.seat-auto.pl/  oraz  w  salonie sprzedaży SEAT PRO-MOTO w Katowicach, przy ul. Kościuszki 215.

4.      Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

5.      Konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity - Dz. U. 2016 poz. 471 z późn. zm.).

6.      Konkurs jest przeprowadzany wyłącznie przez Organizatora i na jego zlecenie, jego organizacja nie jest sponsorowana ani popierana przez serwis społecznościowy Facebook.com ani związana z jego działalnością, nadto serwis społecznościowy Facebook.com. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu oraz roszczenia z nim związane, które należy kierować wyłącznie do jego Organizatora. Serwis społecznościowy Facebook.com jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika w związku z realizacją i uczestnictwem w Konkursie.

7.      Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

a)      „Profil Organizatora” – oznacza profil (podstronę) Organizatora pod nazwą „SEAT PRO-MOTO” na portalu społecznościowym Facebook.com, pod adresem internetowym www.facebook.com/seatpromoto;

b)     „Serwis” – oznacza serwis społecznościowy Facebook, na którym znajduje się Profil Organizatora, który organizuje Konkurs;

c)      „Profil” – oznacza prywatne konto w Serwisie, utworzone zgodnie z regulaminem Serwisu.

 

§2.

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1.        Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie opisane poniżej warunki:

a)      posiada  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych i ukończyła 25 rok życia;

b)     posiada ważne prawo jazdy kat. B od minimum 2 lat

c)      posiada konto w Serwisie, a jej dane zawarte w Profilu, są prawdziwe i udostępnione zgodnie z regulaminem Serwisu;

d)     zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu;

e)     wykonała Zadania konkursowe zgodnie z Regulaminem.

2.        Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń lub podania określonych danych. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do usunięcia z Profilu Organizatora Materiału reklamowego oraz odmowy przyznania Nagrody albo wygaśnięcia ewentualnego prawa do przyznanej Nagrody.

 

§3.

Zasady i przebieg Konkursu

1.      W ramach przeprowadzanego Konkursu zadaniem Uczestników jest publikacja komentarza wyrażającego chęć udziału w Konkursie pod postem konkursowym. Pierwsze 20 osób, które zadeklarują chęć udziału oraz po weryfikacji spełnią warunki określone w Regulaminie przejdą do dalszego etapu Konkursu. Uczestnicy Konkursu, którzy zakwalifikują się do Gry Miejskiej tworzą pary z zaproszonymi przez siebie znajomymi.

2.      W kolejnym etapie, czterdziestu Uczestników (20 par) bierze udział w Grze Miejskiej. Odbędzie się ona 17.03. Każda z par zostanie wcześniej umówiona przez Organizatora na konkretną godzinę startu. Uczestnicy ruszają w trasę z salonu SEAT PRO-MOTO i tam kończą też jazdę. Uczestnicy będą musieli wykonać 3 zadania konkursowe na trasie przejazdu i pokonać ją w możliwie jak najkrótszym czasie. Każdej parze podczas jazdy asystuje sprzedawca. Po jeździe każda z par opisuje swoje wrażenia dotyczące modelu SEAT Arona jak i samej jazdy.

3.      Konkurs na profilu Facebook na nabór 20 par rozpoczyna się dnia 07.03  i trwa do dnia 14.03.

4.      Gra Miejska odbędzie się 17.03.

5.      Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, która dopełniła czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej w terminie, o którym mowa w ust. 3, spełniająca jednocześnie warunki uczestnictwa, o których mowa w § 2 Regulaminu (dalej: „Uczestnik Konkursu”). Za datę przyjęcia zgłoszenia udziału Uczestnika Konkursu w Konkursie uznaje się moment zamieszczenia przez Uczestnika Konkursu komentarza pod postem konkursowym na Profilu Organizatora, w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, regulaminu Serwisu i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6.      Uczestnik Konkursu może opublikować wyłącznie jeden komentarz wyrażający chęć udziału w konkursie. Jeżeli Uczestnik Konkursu doda więcej niż jeden komentarz na Profilu Organizatora, w takim wypadku za zgłoszony do Konkursu będzie uznawany wyłącznie pierwszy z zamieszczonych przez Uczestnika Konkursu komentarzy.

7.      Zakazane jest:

a)      zamieszczanie na Profilu Organizatora komentarza, przedstawiającego treści naruszające dobre obyczaje, treści o charakterze obraźliwym, kompromitującym, a także sprzeczne z prawem lub z  postanowieniami regulaminu Serwisu;

b)      spamowanie Profilu Organizatora;

c)      podejmowanie przez Uczestników Konkursu wszelkich form nieuczciwej rywalizacji, mających na celu sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub regulaminu Serwisu zwiększenie swoich szans na wygraną w Konkursie.

8.      Naruszenie którejkolwiek z zasad Konkursu, o których mowa w ust. 5 powyżej, skutkuje usunięciem komentarza z Profilu Organizatora, dyskwalifikacją Uczestnika Konkursu i utratą przez niego prawa do otrzymania Nagrody.

9.      Zwycięzcami Konkursu zostanie czterech Uczestników Konkursu wraz z osobami tworzącymi z Uczestnikami pary, którzy pokonają trasę Gry Miejskiej w najkrótszym czasie oraz najbardziej kreatywnie opiszą przeżycia z jazdy modelem SEAT Arona (dalej: „Zwycięzcy Konkursu”).

10.   W przypadku wystąpienia nieścisłości lub uzyskaniu przez Uczestników tego samego wyniku czasowego, wyłonienia zwycięzcy dokona komisja konkursowa Organizatora, w składzie:

1)     Anita Tyralik

2)     Dominik Rożej

3)     Jakub Rusek

(dalej: „Komisja konkursowa”), która wybierze najciekawszy opis wrażeń z jazdy, za które ich twórcy otrzymają nagrody, o których mowa w § 5 Regulaminu.

11.   Werdykt Komisji konkursowej, o którym mowa w ust. 7 powyżej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

12.   Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 21.03 na Profilu Organizatora poprzez wskazanie nazw użytkowników Profilów, którzy otrzymują nagrody. Rozdanie nagród nastąpi najpóźniej do dnia 31.03.

 

§4.

Dane osobowe Uczestników Konkursu 

1.      Administratorem  danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2017 r. poz. 922 – t.j. z późn. zm.) jest Organizator.

2.      Dane osobowe Uczestników Konkursu zbierane są i przetwarzane na cele związane z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem wyników Konkursu, w tym ogłoszeniem jego wyników.

3.      Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia, aktualizacji, uzupełnienia i usunięcia.

4.      Cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu w czasie trwania Konkursu skutkuje pozbawieniem go prawa do udziału w Konkursie i powoduje utratę możliwości zdobycia Nagrody.

§5.

Nagrody i zasady ich przyznawania

1.      Nagrodą główną za wygraną w Konkursie jest pobyt weekendowy w SPA dla dwóch osób w hotelu Poziom 511 w Podzamczu (dalej: „Nagroda”). Kolejne 3 pary otrzymają vouchery na lot we FlySpot Katowice.

2.      Wraz z Nagrodą Zwycięzcy Konkursu otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie liczonej od wartości przyznanej Nagrody brutto. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz jest pobierana przez Organizatora, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody i przeznaczona do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości Nagrody, obciążającego Zwycięzcę zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 poz. 2032 z późn. zm.),

3.      Zwycięzca jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi, najpóźniej w momencie odbioru Nagrody swoich danych osobowych niezbędnych do rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie tych danych w celach związanych z rozliczeniem tego podatku, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

4.      Ten sam Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.

5.      Nagroda zostanie przekazana wyłącznie Uczestnikom Konkursu, którym Organizator przyznał Nagrodę.

6.      Zwycięzca nagrody jest zobowiązany do jej odbioru w terminie 31 dni, licząc od daty ogłoszenia wyników Konkursu, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7.      Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.

8.      Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę.

9.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przydatność otrzymanej przez Uczestnika Konkursu nagrody.

§6.

Postępowanie reklamacyjne 

1.      Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy Konkursu mogą składać na piśmie w siedzibie Organizatora lub przesłać listem poleconym na adres Organizatora wraz z dopiskiem: Reklamacja dotycząca Konkursu pod nazwą „Wyskocz z Aroną na Katowice”, w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji, a w przypadku rozstrzygnięcia Konkursu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Uczestników Konkursu o wynikach Konkursu. O zachowaniu terminu na złożenie reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub stempla potwierdzającego złożenie reklamacji w siedzibie Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji (uzasadnienie reklamacji).

2.      Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika Konkursu o uzupełnienie informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Uczestnika Konkursu informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

3.      Reklamacje złożone po upływie przewidzianego terminu, lub których braków nie uzupełniono zgodnie z treścią ust. 2 powyżej, nie będą rozpatrywane.

4.      Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję konkursową w terminie 14 dni od daty ich wpływu do siedziby Organizatora.

5.      O rozpatrzeniu reklamacji i podjętych rozstrzygnięciach Komisja Konkursowa poinformuje zgłaszającego reklamację w formie pisemnej.

 

§7.

Postanowienia końcowe

1.        Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: (i) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, (ii) nie doręczenie Uczestnikowi Konkursu nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika Konkursu danych adresowych lub błędnym ich podaniem; (iii) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także jego odwołania.